top of page
Laserowe_love.jpg

Rozwiń nazwę Laserowe Love

Regulamin konkursu “Rozwiń nazwę Laserowe Love”
 

§ 1 Postanowienia ogólne
Organizatorem konkursu pod nazwą “Rozwiń nazwę Laserowe Love”  („Konkurs”) jest Laserowe Love.
Organizator jest przyrzekającym i wydającym Nagrody w Konkursie. Fundatorem Nagrody w Konkursie oraz zleceniodawcą Konkursu jest Organizator.
Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z uwzględnieniem transgranicznego charakteru Internetu.
Konkurs prowadzony jest w dniach 3 marca 2021 r. do 10 marca 2021 r., przy czym zgłoszenia do Konkursu można dokonywać do dnia 10 marca 2021 r., do godziny 23:59 a wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w dniu 14 marca 2021 r.

 

§ 2 Uczestnictwo w Konkursie
Udział w Konkursie, jest dobrowolny. Uczestnikiem Konkursu może zostać osoba, która w dniu zgłoszenia do Konkursu skończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych i mieszka na terenie Rzeczypospolitej Polskiej („Uczestnik”).
W Konkursie nie mogą brać udziału przedstawiciele i pracownicy Organizatora, oraz podmiotów działających na zlecenie Organizatora w związku z przeprowadzeniem Konkursu oraz członkowie ich rodzin.
Aby móc wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien otworzyć stronę Laserowe Love umieszczoną pod adresem https://www.facebook.com/laseroweloveraciborz („Strona Konkursu”), a następnie wykonać zadanie konkursowe określone w poście konkursowym opublikowanym pod tym adresem https://www.facebook.com/laseroweloveraciborz („Post Konkursowy”). W tym celu koniecznie jest posiadanie konta w serwisie Facebook, korzystanie z sieci internet oraz urządzenia pozwalającego na korzystanie z serwisu Facebook.

 

§ 3 Zasady Konkursu
Zadanie konkursowe polega na przesłaniu pracy konkursowej, która będzie odpowiedzią na pytanie: „Rozwiń naszą nazwę: Laserowe Love” („Praca Konkursowa”). Prace Konkursowe powinny być efektem samodzielnej pracy twórczej uczestników Konkursu.
Każda osoba chcąca wziąć udział w Konkursie może zgłosić wyłącznie jedną Pracę Konkursową (zakazane jest też używanie wielu kont w serwisie Facebook lub profili osób trzecich w celu zgłoszenia udziału).
Prace Konkursowe powinny być umieszczane w formie komentarza pod Postem Konkursowym.
Organizator zastrzega sobie możliwość odrzucenia zgłoszenia do Konkursu (usunięcia komentarza), jeżeli Praca Konkursowa, zamieszczone w związku z nią treści lub nazwa profilu Uczestnika Konkursu w serwisie Facebook będą naruszały prawa osób trzecich, zawierały treści sprzeczne z prawem, regulaminem Konkursu lub regulaminem serwisu Facebook, treści obraźliwe, wulgarne, erotyczne bądź treści powszechnie uznane za naganne lub niedopuszczalne. Z takich samym przyczyn Organizator może odmówić wydania Nagrody, jeżeli wskazane wyżej okoliczności zostaną ustalone po rozstrzygnięciu Konkursu. W takim wypadku Organizator nie wyłania kolejnego zwycięzcy.
Uczestnik wobec Organizatora ponosi odpowiedzialność za naruszenie zasad opisanych w ust. 4 powyżej.
Zgłoszone Prace Konkursowe są poddane ocenie komisji konkursowej powołanej przez Organizatora, która, oceniając kreatywność i oryginalność prac, dokona wyboru jednej Pracy Konkursowej, przyznając jej autorowi Nagrodę.
Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone przez Organizatora na Stronie Konkursu w dniu 14.03.2021 do godziny 23:00 w komentarzu pod Postem Konkursowym poprzez podanie nazwy profilu w serwisie Facebook wyłonionego zwycięzcy (w tym w sposób umożliwiający automatyczne wejście na taki profil), jak również w formie komentarza pod zwycięską Pracą Konkursową + dodatkowym poście informującym o wynikach konkursu.

 

§ 4 Nagrody
Nagrodą (zwanymi dalej „Nagrodą”) w Konkursie jest:
-zabieg na twarz Bloomea - wartość nagrody 350 zł 
W celu umożliwienia wydania Nagrody nagrodzony Uczestnik Konkursu powinien skontaktować się z Organizatorem w wiadomości prywatnej wysłanej na profil @laseroweloveraciborz w serwisie Facebook dostępny pod adresem https://www.facebook.com/laseroweloveraciborz w ciągu 3 dni od ogłoszenia wyników Konkursu.
W ramach tej konwersacji prowadzonej w formie wiadomości prywatnych Uczestnik powinien także – w ciągu 2 kolejnych dni:
a) podać informacje konieczne dla wręczenia Nagrody, tj. imię, nazwisko. 
b) potwierdzić autorstwo Pracy Konkursowej oraz spełnienie pozostałych warunków określonych w tym regulaminie;
c) wyrazić zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska, Pracy Konkursowej oraz informacji o wygranej na fanpage Organizatora pod adresem https://www.facebook.com/laseroweloveraciborz (ważna i nieodwołana zgoda jest warunkiem wydania Nagrody).
Na żądanie Organizatora Uczestnik powinien potwierdzić powyższe oświadczenia w formie pisemnej, w tym w oparciu o przesłany przez Organizatora wzór, w ciągu 5 dni od doręczenia wezwania (poprzez przesłanie skanu podpisanego oświadczenia lub jego oryginału na adres wskazany przez Organizatora).
Prawo do odbioru Nagrody Uczestnik nabywa po spełnieniu warunków określonych w tym regulaminie. Jeżeli nagradzany Uczestnik nie spełni wszystkich warunków, jak również w przypadku, gdy okaże się, że podał nieprawdziwe dane lub dane uniemożliwiające odebrania Nagrody, Nagroda nie jest wydawana i pozostaje własnością Fundatora.
Właścicielem Nagrody do chwili jej wydania zwycięzcy Konkursu jest Fundator.
Uczestnik nie może żądać zamiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny.
Uczestnik nie może przenieść prawa do Nagrody na osobę trzecią.
Uczestnik może zrzec się prawa do Nagrody.

 

§ 5
Dane osobowe
Administratorem w odniesieniu do danych osobowych Uczestników i zwycięzców Konkursu jest:
- Fundator – w związku z przeprowadzeniem Konkursu;
- Organizator – w związku z realizacją obowiązków podatkowych i przetwarzaniem danych w celach dowodowych.
W związku ze zgłoszeniem udziału w Konkursie poprzez publikację komentarza w serwisie Facebook, Uczestnik podaje następujące dane osobowe: nazwa profilu i komentarz. Dostępność do innych danych Uczestnika w serwisie Facebook jest zależna od jego ustawień prywatności i nie jest związana z udziałem w Konkursie. W związku z Konkursem przetwarzane mogą być też dane zawarte w reklamacjach oraz dane podawane przez zwycięzców Konkursu opisane w tym regulaminie.
Podanie danych osobowych określonych powyżej, jak również udzielenie zgody, o której mowa w ust. 4 poniżej, ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie lub otrzymania Nagrody.
W zakresie, w którym administratorem jest Fundator, dane osobowe Uczestników będą przetwarzane nie dłużej, niż to będzie konieczne do należytego przeprowadzenia Konkursu. Podstawą prawną w tym zakresie jest niezbędność dla wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanej dalej „RODO”). Publikacja danych zwycięzcy Konkursu poza Postem Konkursowym będzie odbywać się na podstawie jego zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W celu udokumentowania wyrażenia zgody Fundator będzie przetwarzał dane przez okres przedawnienia roszczeń (prawnie uzasadniony interes administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Fundator w celu przeprowadzenia Konkursu powierzył Organizatorowi przetwarzanie danych osobowych Uczestników. Odbiorcami danych będą również podmioty, które będą dostarczać zwycięzcom Nagrody oraz podmioty udostępniające systemy teleinformatyczne wykorzystywane na potrzeby przeprowadzenia Konkursu. Fundator udostępni Organizatorowi dane niezbędne dla realizacji przez niego celów określonych w tym regulaminie.
Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestników i zwycięzców Konkursu przez okres przedawnienia roszczeń oraz przez okres wymagany przepisami podatkowymi. Podstawą prawną w tym zakresie jest prawnie uzasadniony interes administratora oraz obowiązek wynikający z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO).
Odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące usługi prawne na rzecz Organizatora (w przypadku ew. roszczeń) oraz usługi księgowe i doradztwa podatkowego.
Informacje pozyskane w związku z Konkursem nie będą wykorzystywane dla zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

§ 6 Reklamacje
Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące sposobu przebiegu Konkursu Uczestnicy mogą być składane, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu. Reklamacja powinna być przesłana na adres Organizatora w formie pisemnej z dopiskiem KONKURS Reklamacje powinny zawierać oznaczenie Uczestnika, jego imię i nazwisko, adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 21 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
Uczestnik zostaje powiadomiony o decyzji Organizatora listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
Zasady rozpatrywania reklamacji opisane powyżej nie wyłączają możliwości dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych.

 

§ 7 Postanowienia końcowe
Pełna treść tego regulaminu dostępna jest przez cały czas trwania Konkursu na Stronie Konkursu, a także – na żądanie – w siedzibie Organizatora oraz Zleceniodawcy Konkursu.
Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani prowadzony przez serwis Facebook (tj. podmioty będące właścicielami serwisu społecznościowego bądź nim zarządzające) ani w żaden sposób nie jest z nim związany. Uczestnik Konkursu zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności w związku z prowadzeniem Konkursu.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów w tym regulaminie w trakcie trwania Konkursu w uzasadnionych przypadkach, z zastrzeżeniem, że zmiany nie naruszą praw i obowiązków nabytych przez Uczestników przed zmianą regulaminu.

bottom of page